Algemene voorwaarden tussen opdrachtgevers/klanten en Intergalactic Design Unit

Artikel 1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, overeenkomsten, geleverde diensten en goederen, offertes, opdrachten en facturen met Intergalactic Design Unit, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant/opdrachtgever. Door het schriftelijk of per email goedkeuren van een bestelling/offerte erkent de opdrachtgever/klant de Algemene voorwaarden van Intergalactic Design Unit te aanvaarden. Deze goedkeuring omvat een door de opdrachtgever/klant op datum ondertekende  ongewijzigde versie van de vrijblijvende offerte of bestelbon die door Intergalactic Design Unit aan de opdrachtgever/klant voorzien werd. Deze Algemene voorwaarden zijn tevens ook van toepassing op alle producten en ontwerpen die via de Webshop aangekocht worden met verdere specificatie volgens artikel 2.3  in deze Algemene Voorwaarden. Voor producten die zonder wijziging en aan vaste prijzen -zoals vermeld op de Webshop- door de klant besteld worden, hoeft de klant geen op datum ondertekende goedkeuring schriftelijk of per email te sturen aan Intergalactic Design Unit, maar verbindt hij zich automatisch aan alle Algemene voorwaarden van Intergalactic Design Unit bij bestelling en specifiek hierbij ook aan de verdere specificaties volgens artikel 2.3  in deze Algemene voorwaarden.

Intergalactic Design Unit is enkel gebonden door de bepalingen van de door haar aanvaarde opdrachten, van de door haar gesloten bijzondere overeenkomsten en van deze Algemene Voorwaarden. De toepassing van iedere andere bepaling is uitgesloten. Dit geldt meer bepaald voor elke schriftelijke of mondelinge mededeling of onderhandeling die dateert van voor de aanvaarding van een opdracht.

Artikel 2. Aanbiedingen,offertes en orderbevestiging

2.1  De offertes gemaakt door Intergalactic Design unit zijn indicatief en steeds herroepbaar. Hun duur en geldigheid bedragen maximum 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijke afwijkende bepalingen vanwege Intergalactic Design Unit.  De offertes worden opgesteld op basis van de door de Opdrachtgever/klant gegeven aanwijzingen.  Iedere wijziging hieraan kan eveneens een prijsherziening met zich meebrengen. Alle offertes gemaakt door Intergalactic Design Unit zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant/opdrachtgever.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant/ opdrachtgever de vrijblijvende offerte of bestelbon schriftelijk of per email goedkeurt binnen de termijn waarop die geldig is, namelijk 30 kalenderdagen na offertedatum. Een bestelbon voor producten dient ook op datum ondertekend schriftelijk of per email aan Intergalactic Design Unit gestuurd te worden bij wijze van goedkeuring door de klant/opdrachtgever en dit bij voorkeur voor levering.  Goedkeuring door de klant/ opdrachtgever omvat een op datum ondertekende ongewijzigde versie van de vrijblijvende offerte of bestelbon die door Intergalactic Design Unit aan de klant/opdrachtgever voorzien werd. Dit verbind de klant/opdrachtgever tot overeenkomst volgens de Algemene Voorwaarden van Intergalactic Design Unit. Als de feitelijke levering plaatsvond voor de uitdrukkelijke op datum ondertekende schriftelijke of per email doorgestuurde aanvaarding door de klant/opdrachtgever wordt de overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke levering en is dit uiteraard bindend volgens de Algemene Voorwaarden van Intergalactic Design Unit.

2.3 Alle producten die door Intergalactic Design Unit aangeboden worden op de Webshop hebben een vaste prijsvermelding en worden in ongewijzigde toestand voor deze prijs verkocht. Indien de opdrachtgever/klant wijzigingen van een product aanvraagt gelden de prijzen voor deze wijzigingen aan het uurtarief van Intergalactic Design Unit zoals vermeld in artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden en dit bovenop de vaste prijs die op de Webshop vermeld werd voor het product/ontwerp. Intergalactic Design Unit stelt voor deze wijzigingen een vrijblijvende offerte op waarvoor de Algemene voorwaarden van Intergalactic Design Unit gelden.

Alle producten en ontwerpen die aangekocht worden op de Webshop in ongewijzigde toestand en dit wil zeggen aan de vaste prijs zoals die voor het product/ontwerp op de Webshop vermeld staat zijn bindend voor de klant/opdrachtgever  en kunnen pas herroepen worden door de klant als die binnen een termijn van 7 dagen na levering van het product of het ontwerp via een aangetekend schrijven aan Intergalactic Design Unit – Prins Roselaan 92 te Oostende- aangeeft het product of ontwerp niet langer te willen. Dit aangetekend schrijven dient een gegronde motivatie van de opdrachtgever/klant te omvatten met de reden waarom er herroepen word. Gedurende deze herroepingstermijn van 7 dagen mag de klant het product/ontwerp niet herverkopen, wijzigen, publiek maken of beschadigen en blijft het product of het ontwerp volledige eigendom van Intergalactic Design Unit..  Indien door de klant/opdrachtgever aan bovenstaande voorwaarden van het herroepingsrecht werd voldaan zal Intergalactic Design Unit het door de klant reeds betaalde ongewijzigde ontwerp of product terugbetalen nadat de klant/opdrachtgever het product/ontwerp  onbeschadigd en ongewijzigd aan Intergalactic Design Unit terugbezorgd heeft.  Hierbij worden transactie-en leveringskosten die door Intergalactic Design Unit gemaakt zijn voor dit product/ontwerp afgetrokken van de aankoopprijs die terugbetaald wordt aan de klant/opdrachtgever en hierop aansluitend geldt dat de aankoopprijs enkel terugbetaald wordt nadat het product of ontwerp ongeschonden  en niet verspreid-noch online, noch via drukwerk, noch aan derden en ongepubliceerd- binnen een termijn van 7  dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven door de klant/opdrachtgever aan Intergalactic Design Unit terugbezorgd wordt. 

Indien de opdrachtgever/klant een product of ontwerp van de Webshop aankoopt met wijzigingen en de hiervoor door Intergalactic Design Unit opgestelde vrijblijvende offerte met datum ondertekend schriftelijk of per email goedkeurt binnen de 3o kalenderdagen van de geldigheidsduur van de offerte, worden de extra werkuren voor de wijzigingen aan dit ontwerp/product niet terugbetaald en gelden verder de Algemene voorwaarden van Intergalactic Design Unit zoals te lezen in Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Intergalactic Design Unit. De extra uitgevoerde  werkuren voor de wijzigingen van  dit ontwerp/product worden sowieso gefactureerd aan de klant/opdrachtgever  en niet terugbetaald.

Artikel 3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen in offertes en/of bestellingen zijn exclusief BTW, tenzij hier door Intergalactic Design Unit nadrukkelijk schriftelijk of per email wordt van afgeweken. De in de offertes en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod. Onze vrijblijvende offertes worden opgesteld op basis van de aanwijzingen die de opdrachtgever/klant geeft. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening naar evenredigheid met zich meebrengen. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling zal bij de aanvaarding overeenkomstig artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden een voorschot betaald worden van 30% van het overeengekomen bedrag bij op datum ondertekende schriftelijke of per email doorgestuurde goedkeuring van de vrijblijvende offerte door de klant/opdrachtgever en dit binnen de 14 dagen na het verzenden van de factuur door Intergalactic Design Unit. Het saldo van 70% wordt na uitvoering van de opdracht gefactureerd en is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.  Op alle facturen en op de vrijblijvende offerte en bestelbonnen staat het rekeningnummer van Intergalactic Design Unit vermeld waarop de betaling en het voorschot door de opdrachtgever/klant aan Intergalactic Design Unit dient te gebeuren.  Gezien onze offertes indicatief en steeds herroepbaar zijn zullen extra werkuren die Intergalactic Design Unit levert voor het ontwerp bovenop deze offerte aangerekend worden.

3.2 Intergalactic Design Unit verbind zich ertoe transparant te zijn naar de opdrachtgever toe in de mate van het mogelijke  en die per email te melden als de totale werkuren de originele offerte zullen overstijgen. Intergalactic Design Unit is niet verantwoordelijk voor vertragingen door derden of door de klant/opdrachtgever die zich in extra werkuren zouden kunnen vertalen en de prijs van de totale werkuren en eindfactuur zouden kunnen verhogen.

3.3 In geval van niet-betaling op de vastgestelde vervaldag worden de verschuldigde bedragen, van rechtswege en zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vermeerderd met de verwijlinteresten conform artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2012 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal de klant/opdrachtgever een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag en de eventueel verschuldigde kosten, inclusief gerechtskosten. Bij gebreke aan betaling van het voorschot of het saldo zullen de diensten, goederen en/of prestaties door Intergalactic Design Unit kunnen worden ingehouden als waarborg voor de verschuldigde bedragen. Het gebrek aan betaling op de vervaldatum van de factuur of betaling van het voorschot binnen de desbetreffende termijn maakt iedere andere schuldvordering op de klant/opdrachtgever van rechtswege invorderbaar. De klant/opdrachtgever mag in dat geval de door Intergalactic Design Unit gemaakte creaties niet gebruiken. Klachten zijn niet van die aard dat ze de betalingsverplichtingen van de klant/opdrachtgever aangaande andere leveringen opschorten.

3.4 Bij elke door de opdrachtgever op datum ondertekende overeenkomst met Intergalactic Design Unit volgens de Algemene voorwaarden van Intergalactic Design Unit is een enkele verbeter ronde van 1 werkuur inbegrepen. Verdere verbeter rondes op vraag van de klant/opdrachtgever zullen door Intergalactic Design unit aangerekend worden aan de klant/opdrachtgever.

3.5 Het uurtarief voor de diensten van Intergalactic Design Unit is 50 euro per uur

3.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten/wensen die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan het basistarief van 50 euro per uur.

3.8 De prijs in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief fotografie, aankoop van beelden, copywriting en vertalingen.

Artikel 4. Bestellingen-Annuleringen

Iedere bijkomende bestelling of werk zal aanleiding geven tot het opstellen van ofwel een door de klant/opdrachtgever geschreven order ofwel een orderbevestiging door Intergalactic Design Unit. De annulering of wijziging, geheel of gedeeltelijk, door de Opdrachtgever van zijn bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Intergalactic Design Unit. De bepalingen omtrent annulering voor producten die niet gewijzigd moeten worden en aan vaste prijs verkocht worden op de Webshop staan vermeld in Artikel 2.3  van deze Algemene Voorwaarden. Indien de klant/opdrachtgever gedeeltelijk annuleert, verbindt hij zich ertoe naast de betaling van de eventuele reeds uitgevoerde prestaties, Intergalactic Design Unit te vergoeden voor alle reeds gedane uitgaven en werken, inclusief de kosten gemaakt door leveranciers, alsook voor de winstderving op het niet uitgevoerde deel. Deze winst wordt forfaitair vastgelegd op 30% van de overeengekomen prijs (excl. BTW). Indien reeds een voorschot werd betaald overeenkomstig artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, blijft dit verworven door Intergalactic Design Unit in mindering van de verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 5. Termijnen en leveringen

5.1 De datum van oplevering/levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Intergalactic Design Unit niet. Vertraging in de levering van producten geeft de klant/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Een vertraging in de levering producten of diensten kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot de annulering van de bestelling en/of de ontbinding van deze Algemene Overeenkomst, noch tot de betaling van eender welke vergoeding door Intergalactic Design Unit aan de klant/opdrachtgever. Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op 1 levering geen invloed hebben op een volgende levering.  Wanneer op verzoek van de klant/opdrachtgever een opdracht binnen een kortere dan de normale termijn moet worden uitgevoerd, en dit extra kosten meebrengt, dan zullen deze in rekening worden gebracht.

5.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden(tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant/opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst. De klant/opdrachtgever draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan Intergalactic Design Unit aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

5.3 De afgesproken termijnen worden ook verlengd door eventuele vertraging in betaling van de afgesproken prijs en/of voorschot. Indien een opdracht binnen een kortere dan de normale termijn moet worden uitgevoerd, en dit extra kosten met zich meebrengt, dan zullen deze kosten in rekening gebracht worden door Intergalactic Design Unit aan de klant/opdrachtgever.

5.4 Projecten die on hold gezet zijn door de klant/opdrachtgever geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 4 weken gepauzeerd worden, wordt een restart fee aangerekend a rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten volgens de geldende uurtarieven van Intergalactic Design Unit en dit specifiek afgestemd per afzonderlijk project.

Artikel 6. Risico-Overdracht-leveringen

Vanaf de aanvaarding door de klant/ Opdrachtgever overeenkomstig artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden vallen de risico’s ten laste van de klant/opdrachtgever behoudens andersluidende bepalingen. De documenten,goederen,projecten, enz… van de klant/opdrachtgever die zich in het bezit van Intergalactic Design Unit bevinden, zijn dit op risico van de klant/opdrachtgever. De klant/opdrachtgever vrijwaart Intergalactic Design Unit uitdrukkelijk van om het even welke aansprakelijkheid, meer bepaald in het geval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies door om het even welke reden. Intergalactic Design Unit verbindt zich ertoe redelijke maatregelen te nemen om het ontstaan van schade voor de klant/opdrachtgever bij de levering en/of bewaring van documenten, goederen, projecten enz…te vermijden.

Artikel 7. Klachten

Om geldig te zijn dient iedere klacht of weigering aan Intergalactic Design Unit te worden bekend gemaakt per aangetekende brief, en dit binnen de 7 kalenderdagen na de levering van de goederen of de prestatie van diensten. Indien de klant/opdrachtgever  nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 7 kalenderdagen te lopen op het ogenblik van ontvangst van factuur. De afwezigheid van enige betwisting volgens voorgaande bepalingen brengt voor de klant/opdrachtgever onvoorwaardelijke aanvaarding van het geleverde product, de gepresteerde dienst en de factuur met zich mee. Het gebruik of verspreiding of publiek maken van een deel van de levering(goederen,diensten en/of prestaties) brengt in rechte de goedkeuring van het geheel met zich mee. De gebreken van een deel van de levering geven niet het recht aan de klant/opdrachtgever het geheel van de levering te weigeren. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Opschorting van verplichtingen

In geval de klant/opdrachtgever in gebreke blijft om de verplichtingen voor de goede uitvoering aan Intergalactic Design Unit toevertrouwde opdracht uit te voeren, ofwel de facturen te betalen overeenkomstig artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden zal Intergalactic Design Unit de uitvoering van haar verplichtingen kunnen opschorten zonder dat dit een ontbinding uitmaakt. Wanneer de verplichtingen van de klant/opdrachtgever zijn uitgevoerd,zal het Intergalactic Design Unit vrij zijn de uitvoering van haar verplichtingen verder te zetten, zonder afbreuk te doen aan de eventueel door dit feit teweeggebrachte wijzigingen van prijzen en termijnen. Daarenboven, in geval van geheel of gedeeltelijk voortduren van de gebreken waarvan hierboven sprake in dit Artikel gedurende een termijn van 60 dagen na ingebrekestelling, zal Intergalactic Design Unit deze kunnen beschouwen als in rechte ontbonden ten nadele van de klant/opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid-Algemeen

9.1 Intergalactic Design Unit verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Intergalactic Design Unit zijn middelen verbintenissen. Intergalactic Design Unit is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

9.2 Intergalactic Design Unit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) behoudens in geval van bedrog. Intergalactic Design Unit zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel  welke de klant/opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Intergalactic Design Unit of een met Intergalactic Unit samenwerkende partij.

9.3 Intergalactic Design Unit is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant/opdrachtgever aangeleverde materialen ( inclusief beeldmateriaal). De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen. Gegevens(teksten,foto’s,illustraties…) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Intergalactic Design Unit is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten…van derden.

9.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Intergalactic Design Unit het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9.5 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Intergalactic Design Unit geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

9.6 De klant/opdrachtgever erkent onderlinge e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel ten opzichte van Intergalactic Design Unit.

9.7 Intergalactic Design Unit heeft het recht gebruik te maken van open source.

9.8 Intergalactic Design Unit regelt en begeleidt het drukwerk dat aan derden wordt uitbesteed op vraag van de opdrachtgever/klant, maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt en draagt de volledige verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk. Geringe kleurafwijkingen kunnen steeds voorkomen (eveneens met eerder geleverd drukwerk).

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 Intergalactic Design Unit behoudt als enige de intellectuele eigendomsrechten op haar creaties in de ruimst mogelijke betekenis, dit zowel voor huidige als toekomstige exploitatievormen. Alle vector bestanden blijven standaard bij Intergalactic Design Unit tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Het ter beschikking stellen of aanrijken van ontwerpen, tekeningen, foto’s, clichés, enz… geeft de klant/opdrachtgever slechts een gebruiksrecht op  voornoemde creaties. Het reproductierecht kan door Intergalactic Design Unit (deels) worden overgedragen, de modaliteiten hiervan zullen bij een (afzonderlijke) overeenkomst worden geregeld.

Indien de opdrachtgever/klant Intergalactic Design Unit de opdracht geeft tot reproductie van het werk van een derde, verklaart de klant/opdrachtgever de nodige rechten hiertoe te hebben verkregen. De klant/opdrachtgever is in dit kader dan ook als enige aansprakelijk voor vorderingen van derden wegens schending van hun intellectuele eigendomsrechten, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor Intergalactic Design Unit..

10.2 Alle door Intergalactic Design Unit verstrekte producten, diensten en ontwerpen mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Intergalactic Design Unit niet worden verwerkt in andere (online) drukwerken dan de (online) drukwerken waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Tevens mogen alle door Intergalactic Design Unit verstrekte producten en diensten niet veranderd of herwerkt worden en dienen ze onveranderd behouden te worden in de toestand waarin en waarvoor ze door Intergalactic Design Unit aan de klant/opdrachtgever geleverd zijn. Alle herwerkingen en verandering van doelstelling van het product of de geleverde diensten en ontwerpen kunnen en mogen enkel door Intergalactic Design Unit zelf uitgevoerd worden.

10.3 De door Intergalactic Design Unit verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen,beeldmaterialen… blijven eigendom van Intergalactic Design Unit.

10.4 Indien bij het vormgeven van drukwerken en ontwerpen gebruik gemaakt wordt van foto’s,illustraties,lettertypes en ander beeldmateriaal die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Intergalactic Design Unit werden gehaald van een platform die foto’s, illustraties,lettertypes en ander beeldmateriaal ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant/opdrachtgever op deze foto’s,illustraties,lettertypes en ander beeldmateriaal, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald door deze platformen. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Intergalactic Design Unit verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s,illustraties,lettertypes en ander beeldmateriaal.

10.5 De eigendom van de bronbestanden van een door Intergalactic Design Unit ontwikkeld product of creatie blijft ten allen tijde eigendom van Intergalactic Design Unit en zal niet worden aangeleverd.

10.6 Bij alle geleverde papieren illustraties/cartoons/kunstwerken staat de naam-handtekening van de illustrator/kunstenaar steeds op ieder gemaakt exemplaar. Tenzij  uitdrukkelijk anders afgesproken, blijft het auteursrecht van papieren illustraties/cartoons/kunstwerken bij de illustrator/kunstenaar. Mocht de klant/opdrachtgever de illustraties/cartoons/kunstwerken vaker willen gebruiken, in bijvoorbeeld een herdruk of extra materiaal, of willen verkopen, dan moet hiervoor door de klant/opdrachtgever contact opgenomen worden met Intergalactic Design Unit om vergoedingen af te spreken hieromtrent en om toestemming te vragen hiervoor. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties/cartoons/kunstwerken eigendom van de illustrator en Intergalactic Design Unit.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Referentie

De klant/opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door Intergalactic Design Unit ontwikkelde product/ontwerp of dienst wordt opgenomen in het referentieportfolio van Intergalactic Design Unit en mag gebruikt worden als promotiemateriaal door Intergalactic Design Unit en deze o.m. te publiceren op de website of op social media of gelijk welk middel voor promotie nodig is voor Intergalactic Design Unit als bedrijf. Tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Artikel 13. Overmacht

Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Intergalactic Design Unit geen controle heeft, bevrijden Intergalactic Design Unit, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen,zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant/opdrachtgever. In het algemeen wordt als overmacht beschouwd alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, verminderen of vertragen,of nog, die een overdreven verzwaring van de uitvoering van de verplichtingen van Intergalactic Design Unit teweegbrengen.   Wanneer in bovenstaande situaties geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Intergalactic Design Unit tot aan het moment van overmacht zullen alsnog aan de klant/opdrachtgever gefactureerd worden.

Artikel 14. Toepasselijk recht-bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Intergalactic Design Unit met betrekking tot het sluiten, de geldigheid,de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de rechtbanken gevestigd in het gerechtelijk arrondissement waar Intergalactic Design Unit gelokaliseerd is